فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 680، نیمه اول آبان 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

موقعیت داخلی و منطقه ای جمهوری اسلامی

1

از انقلاب کارگری اکتبر و تجارب آن بیاموزیم

1

تعرض طبقه حاکم، طبقه کارگر را به عقب نخواهد راند

1

زمان آن رسیده که امنیت اسیدپاشان را بر هم زنیم

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

کمک های مالی

8

نابود باد تبعیض و نابرابری زنده باد برابری زن و مرد

8

کمیته‌های مخفی کارخانه مناسب‌ترین شکل تشکل کارگران در شرایط سرکوب و اختناق است. کمیته‌های مخفی را در هر کارخانه و کارگاه ایجاد کنیم.

11

تجارب جنبش کارگری و چرایی ضرورت کمیته مخفی کارخانه

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12