فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 679، نیمه دوم مهر 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

پیروزی کوبانی در مقاومت و اشغال

1

انقلاب کارگری، راه نجات از بحران و بربریت

1

امنیت ادعائی جمهوری اسلامی و ناامنی

1

فساد، برگی دیگر در پرونده‌ی پلیس سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی

1

852 اعدام در یک سال و ضرورت مبارزه برای لغو اعدام

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

یادداشت‌های سیاسی

-          کارگران در دوره روحانی فقیرتر شده‌اند

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10