فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 677، نیمه دوم شهریور 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تشدید تضاد قدرت‌های امپریالیست و رشد میلیتاریسم

1

کارنامه دولت روحانی: افزایش فقر، بیکاری، سرکوب

1

چرا جنبش دانشجویی بی تحرک است؟

1

معلمان؛ بیم‌های واقعی، امیدهای واهی

1

یادداشت‌های سیاسی

-          شهریه نیست، کمک داوطلبانه‌ی اجباری است

10

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشت‌های سیاسی

-          ازدواج سفید، زیر سلطه‌ی حکومت دینی

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12