فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 310، بهمن 1376

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تک و پاتک سیاسی جناح های هیئت حاکمه

1

مبارزه برای انقلاب یا امید واهی به استحاله و رفرم

1

گرامی باد سالروز قیام و سیاهکل

3

تازه ترین اقدام سرکوبگرانه حکومت اسلامی

4

اعتصاب ده هزار کارگر گروه صنعتی ملی

4

از میان نشریات

         - بازرگان، بوش، خامنه ای و مسئولیت اکثریت در حفظ و دفاع از نظم موجود

7

         - کنگره راه کارگر صحت تاکتیک تحریم را تائید کرد اما!؟

8

اطلاعیه

9

جایگاه جنبش دانشجوئی در مبارزه با حکومت استبداد

10

اخبار کارگری جهان

11

خلاف جریان به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شد

11

اخباری از ایران

         - بارخرید و قراردادهای موقت اجباری کارگران

         - اخراج، 60 هزار کارگر را تهدید میکند

         - ترفند مدیریت کارخانه نساجی شمال

         - سه برابر شدن مالیاتهای غیر مستقیم

         - یک چهارم جمعیت استان تهران اجاره نشین اند

         - اعتراض به رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل

12

جنبش بی سابقه بیکاران در فرانسه

13

اطلاعیه مشترک

15

به علت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره آتی نشریه کار درج میگردد

15

اخباری از ایران

         - نامه اعتراضی کارگران کارخانه پاک وش

         - جند سانحه ناشی از کار

16

آرم سازمان

16