فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 309، دی 1376

لینک به فایل

عنوان

صفحه

روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و معضل «شیطان بزرگ»!

1

چهرۀ دیگری از اسلام و حکومت اسلامی وجود ندارد

1

ما مدافع پیگیر دمکراسی شورائی هستیم

1

اطلاعیه

         اخراج بیش از پنج هزار تن از کارگران ذوب آهن را محکوم میکنیم!

2

حق قضاوت زنان و عوامفریبی رژیم

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری (28)

         دوران انترناسیونال دوم

5

ابعاد گسترده بیکارسازی کارگران

6

از میان نشریات

         - در پاسخ به بهانه جوئی دوستان

7

تشدید موج نوین بازداشت و سرکوب

9

اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی علیه دانشجویان را محکوم میکنیم!

10

اخبار کارگری جهان

11

تشدید تلاطمات درونی «اتحادیه اروپا»

12

اخباری از ایران

         - عدم پرداخت حقوق

         - رکود در صنایع نساجی

         - اعتراض کارگران بازنشسته در شهر ری

         - اخراج کارگران شرکت فوژانکو

         - ابعاد عظیم حوادث ناشی از کار

13

         - 134 سانحه ظرف شش ماه!

         - در حادثه انفجار، سه کارگر ریخته گری جان باختند

14

         - استفاده گسترده از کار کودکان در ایران

         - کارخانه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود

         - واحدهای صنعتی نیمه تمام با مشکل مالی روبرو هستند

         - بانک مرکزی نرخ تورم را 1/17 درصد اعلام کرد

         - افزایش صدور سرمایه به ایران

15

         - بیکاری و بلاتکلیفی کارگران

         - اردبیل و معضل بیکاری

16

هراس عوامل بورژوازی از محبوبیت کمونیسم در ایران

16