فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 308، آذر 1376

لینک به فایل

عنوان

صفحه

خامنه ای خشت بر آب می زند!

1

بلوک چپ انقلابی و آلترناتیو حکومت شورائی

1

اعضاء، فعالین و هواداران! برنامه سازمان را در میان توده‌های مردم تبلیغ و ترویج کنید و در توزیع هرچه گسترده‌تر آن بکوشید.

3

جناح شکست خورده به تعرض و حمله به عنوان بهترین دفاع روی آورده است

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 27

         جنبش کارگری در فاصله دو انترناسیونال

5

گفتگو با یکی از فعالین کارگری هلند

7

اطلاعیه مشترک

         بازگشت سفرا و مماشات با جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم!

8

اطلاعیه

9

اطلاعیه

         بازداشت مجدد زندانیان سیاسی سابق ادامه دارد

9

اطلاعیه مشترک

         بازداشت شدگان روزهای اخیر و زندانیان سیاسی را فورا آزاد کنید!

9

اطلاعیه مشترک

         اقدامات تروریستی و جنایتکارانه رژیم را محکوم میکنیم!

10

چماقداران حزب الهی تعرضات خود را شدت بخشیده اند

10

تشدید تعرضات سرکوبگرانه حکومت

10

اخبار کارگری جهان

11

         - طبقه کارگر اروپا و جنبش 35 ساعت کار در هفته

         - اتحاد کارگران علیه خصوصی سازی

         - نشست سران اروپا برای «حل» معضل بیکاری

         - اعتصاب 45 هزار تن از کارگران و کارکنان پست کانادا

12

خلاف جریان انگلیسی منتشر شد

12

توضیحج و تصحیح

12

اخباری از ایران

         - سه کارگر ساختمانی جان باختند

         - اعتراض به تعویق پرداخت حقوق

         - فراگیر شدن قراردادهای مدت معین در کارخانه ها

13

         - اعطای 15 سال معافیت مالیاتی به سرمایه‌داران

         - عدم پرداخت حقوق کارکنان

         - صدها کارگر در معرض بیکاری

         - بیکاری فزاینده

14

یادداشتهای سیاسی

         - بازگشت سفرا و تحقیر اروپا

14

         - بالا گرفتن تشنج در مناسبات عراق و آمریکا

15

         - مجاهدین ، فازسازیها و آرام سازیها

16

اخباری از ایران

         - «مسئول امنیت جان ما کارگران کیست؟»

         - کارگری در لای دستگاه، پرس شد

16