فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 301، اردیبهشت 1376

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مضحکه انتخاباتی را تحریم کنیم!

1

مراسم اول ماه مه در جهان

1

استثمار وحشیانۀ کارگران

1

انشقاق در تشکلهای فرمایشی کارگری

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 22

         دوران انترناسیونال اول، کمون پاریس

5

ستون مباحثات

         کنفرانس ششم و طرح مجدد شکست انقلاب!

                                              جوادزاده

7

اطلاعیه

         تصمیم وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپا را محکوم میکنم

8

اطلاعیه‌های مشترک

8

از میان نشریات

         - اتحاد فدائیان خلق، تحریم اقتصادی رژیم و مسئله سرنگونی!

9

اطلاعیه

         خجسته باد اول ماه مه

11

اطلاعیه

         دولتهای اروپائی باید تمام مناسبات خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند و سران رژیم باید به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند!

11

اخبار کارگری جهان

12

اخباری از ایران

         - روند اخراج پناهندگان و مهاجرین افغانی

12

یادداشتهای سیاسی

         - کشتار چریکهای توپاک آمارو

         - آلبانی و بحران ریشه‌دار

14

         - تحولات سیاسی در زئیر و گسترش حضور نظامی امپریالیستها

15

         - صدور حکم دادگاه برلین و بحران در مناسبات جمهوری اسلامی و دولتهای اروپائی

16

اخباری از ایران

         - افزایش بیکاران در استان لرستان

         - انفجار دیگ بخار و مصدوم شدن 15 کارگر!

         - مرگ دو کارگر

         - اعتراض پرسنل بیمارستان

16