فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 299، اسفند 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

افزایش اساسی دستمزد، خواست مبرم کارگران

1

پیام نوروزی سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران و زحمتکشان ایران!

2

جاودان باد یاد جانباختگان فدائی

3

مصاحبه با خواهر فدائی شهید، سیامک اسدیان (اسکندر)

3

تشدید اقدامات سرکوبگرانه حکومت اسلامی علیه کارگران نفت

4

تظاهرات هزاران تن از کارگران صنعت نفت

4

زلزله اردبیل خسارات وسیعی به بار آورد

4

8 مارس و اعتراض و مبارزه زنان علیه جمهوری اسلامی

5

در حمایت از مبارزات کارگران نفت ایران

6

اخباری از ایران

         - «نهضت آزادی» و عدم اقتدار دولت

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 21

         دوران انترناسیونال اول، کمون پاریس

8

اطلاعیه‌های مشترک

11

خطاب به خانواده‌های جانباختگان فدائی

11

یادداشتهای سیاسی

         - دو محاکمه و دو نوع محکومیت

13

اخبار کارگری جهان

14

اخباری از ایران

         - اعتراض فرهنگیان

         - اعتراض معلمین

         - مهاجرت روستائیان به شهرها

         - برهم زدن جلسه «نهضبت آزادی»

         - بازگرداندن کردهای عراقی

15

جاودان باد خاطره کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان

16

یادداشتهای سیاسی

         - ولایت مطلقه فقیه و انفجار سهمگینی که در راه است

16

گرامی باد خاطرۀ کارل مارکس آموزگار و رهبر کبیر پرولتاریا

16

اخباری از ایران

         - مرگ 3 کارگر

         - مرگ 4 کارگر

         - هفتاد درصد کارمندان زیر خط فقر

         - درخواست افزایش حقوق

16