فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 297، دی 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تداوم جنبش‌های اعتراضی

1

کنفرانس ششم سازمان برگزار شد

1

کمک مالی به سازمان یک وظیفۀ انقلابی است

2

گزارش سیاسی کمیتۀ اجرائی سازمان به کنفرانس ششم

3

پیام شرکت‌کنندگان در کنفرانس به طبقۀ کارگر ایران

7

اعتصاب کارگران نفت

8

پیام شرکت کنندگان در ششمین کنفرانس سازمان به خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی

9

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 20

         دوران انترناسیونال اول، کمون پاریس

10

اطلاعیۀ پایانی کنفرانس ششم سازمان

12

از میان نشریات:

         - اکثریت؛ هنر زندگی در شکافهای حکومتی و هنر تحریف (قسمت آخر)

13

جنبش زنان: واکنش‌ها و تاکتیکهای جمهوری اسلامی

20

اخبار کارگری جهان

20

در سی و یک ژانویه 1924 لنین یکی از برجسته‌ترین رهبران پرولتاریا جهان درگذشت.

20