فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 36، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1384

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

اطلاعيه مراسم ديدار نوروزی، 15 اسفند 1383

3

تسليت نھضت آزادی ايران به مناسبت درگذشت پاپ «ژان پل دوم» رھبر فقيد کاتوليک‌ھای جھان، 16 فروردین 1384

4

شورای نگھبان و خروج از عدالت، 18 فروردین 1384

5

فعاليت ھای ھسته‌ای ايران، تھديدھای پيش رو، 24 فروردین 1384

12

اطلاعيه کنفرانس مطبوعاتی نھضت آزادی ايران به منظور ارائه برنامه نامزد رياست جمھوری خود، 2 اردیبهشت 1384

19

پاسخ نھضت آزادی ايران به آقای حميد انصاری قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 3 اردیبهشت 1384

20

برنامه نامزد رياست جمھوری نھضت آزادی ايران، 4 اردیبهشت 1384

22

گزارش ميزگرد «بررسی استراتژیھای انتخاباتی» حوزه شمال تھران جبھه مشارکت ايران اسلامی، 12 اردیبهشت 1384

30

گزارش ديدار اعضای شورای مرکزی و عمومی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شھيد بھشتی با دکتر ابراھيم يزدی، 12 اردیبهشت 1384

33

گزارش سخنرانی آقای دکتر ابراھيم يزدی دبير کل نھضت آزادی ايران در شيراز، 15 اردیبهشت 1384

35

گزارش سخنرانی دکتر ابراھيم يزدی در اصفھان، 17 اردیبهشت 1384

38

ديدار انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه تھران با دکتر ابراھيم يزدی پیرامون «فعالیت های حزبی در ایران، کارکردها و موانع»، 18 اردیبهشت 1384

41

بازديد دکتر يزدی از نمايشگاه مطبوعات، 19 اردیبهشت 1384

44

نامه به جناب آقای سيد محمد خاتمی، رياست محترم جمھوری اسلامی ايران، 21 اردیبهشت 1384

45

ثبت نام نامزد نھضت آزادی ايران، تداوم و تلاش برای تحقق پيش‌شرط‌ھای انتخابات آزاد، 24 اردیبهشت 1384

47

اطلاعيه، 24 اردیبهشت 1384

49

اعتراض به سياست جانبدارانه و سانسور صدا و سيما، 26 اردیبهشت 1384

50

نکوداشت چھل و چھارمين سالگرد تاسيس نھضت، 28 اردیبهشت 1384

51

گزارش چھل و چھارمين سالگرد تاسيس نھضت آزادی ايران در آستانه ميانسالی با پويايی جوانی، 28 اردیبهشت 1384

55

اطلاعيه برگزاری دوازدھمين کنگره نھضت آزادی ايران، 30 اردیبهشت 1384

62

آطلاعيه شماره يک

63

به سوی جبھه دموکراسی‌خواھی و حقوق بشر، بيانيه نھضت آزادی ايران و فعالان ملی ـ مذھبی در حمايت از نامزدی دکتر معين در نھمين انتخابات رياست جمھوری

64

بيانيه شماره ٥، نھمين انتخابات رياست جمھوری، جبھه دموکراسی‌خواھی و حقوق بشر، 19 خرداد 1384

66

اطلاعيه ديدار نمايندگان نھضت آزادی ايران و شورای فعالان ملی ـ مذھبی با آيت‌الله منتظری پيرامون انتخابات، 21 خرداد 1384

70

فراخوان فعالان سياسی ـ فرھنگی به شرکت در انتخابات مرحله دوم رياست جمھوری

71

بيانيه شماره ٦ درباره مرحله دوم نھمين دومين انتخابات رياست جمھوری، 31 خرداد 1384

74

بيانيه شماره ٧ تحليل نھمين دوره انتخابات رياست جمھوری، رویدادها و عبرت‌ها، 10 تیر 1384

76

بيانيه ٣٠٠ نفر از فعالان سياسی ـ فرھنگی در دفاع از حقوق شھروندی اکبر گنجی، دفاع از حقوق شھروندی آقای اکبر گنجی

82

بيانيه شماره ٨ تحليلی درباره پيامدھای انتخابات رياست جمھوری، 7 مرداد 1384

85

آزادی اکبر گنجی کمترين ھزينه برای امنيت ملی، 14 مرداد 1384

96

کردستان را دريابيد، راھکارھايی برای رفع تبعيض و نارضايتی اقوام ايرانی، 21 مرداد 1384

98

اطلاعيه قطعنامه دوازدھمين کنگره نھضت آزادی ايران، کنگره شادروان دکتر يدالله سحابی، ارديبھشت ١٣٨۴، 9 شهریور 1384

102

قطعنامه دوازدھمين کنگره نھضت آزادی ايران، کنگره شادروان دکتر يدالله سحابی، 9 شهریور 1384

103

اعتراض به مسدود کردن پايگاه اينترنتی احزاب و گروھھای سياسی، 1 مهر 1384

121

درگذشت آيت‌الله سيد محمد جواد غروی، 6 مهر 1384

122

پيام نھضت آزادی ايران به ھشتمين کنگره جبھه مشارکت ايران اسلامی، 7 مهر 1384

123

ضرورت عبور از بحران ھسته‌ای، 15 مهر 1384

124

اطلاعیه نھضت آزادی ايران انفجارھای اخير شھر اھواز را شديدا محکوم می‌کند، 26 مهر 1384

128

تبريک تصويب قانون اساسی به ملت عراق، 30 مهر 1384

129

اختيارات جديد مجمع تشخيص مصلحت، 14 آبان 1384

131

تبريک تشکيل حزب اعتماد ملی و انتخاب نخستين دبيرکل آن، 24 آبان 1384

137

اطلاعيه شرکت در کنگره حزب سوسياليست فرانسه، 26 آبان 1384

138

اطلاعيه شماره ٢ شرکت نمايندگان نھضت آزادی ايران در کنگره حزب سوسياليست فرانسه، 29 آبان 1384

139

اطلاعيه شماره ٣ ادامه گزارش نمايندگان نھضت آزادی ايران در کنگره حزب سوسياليست فرانسه، 1 آذر 1384

141

به مناسبت ١٦ آذر روز دانشجو، 16 آذر 1384

144

بازگشت ھمه به سوی اوست، به مناسبت سقوط هواپیمای 130C، 16 آذر 1384

148

گزارش ديدار شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با دبيرکل نھضت آزادی ايران، 18 آذر 1384

149

کارنامه شش ماھه دولت جديد، 15 دی 1384

151

ارائه مجموعه اسناد ٤٤ سال فعاليت نھضت آزادی ايران به مناسبت يازدھمين سالگرد درگذشت شادروان مھندس مھدی بازرگان، 26 دی 1384

156

اطلاعيه، آيت الله منتظری: نھضت آزادی حزبی است که استوار و با ثبات در دفاع از اسلام و مبارزه با ديکتاتوری و استبداد ايستادگی کرده است، 30 دی 1384

160

تشديد فشار بر سنديکای کارگران شرکت واحد و ابھامات آن، 12 بهمن 1384

162

پيامدھای برگزاری انتخابات آزاد در فلسطين، 24 بهمن 1384

164

حمله تروريستی به دو مرقد ائمه اطھار (ع) در سامرا را شديدا محکوم می‌کنيم، 4 اسفند 1384

168

بررسی عملکرد سال ١٣٨٤ و پيش‌بينی برنامه سال ١٣٨٥، 16 اسفند 1384

170

ديدار جمعی از اعضای نھضت آزادی ايران با عبدالفتاح سلطانی، 19 اسفند 1384

178

اطلاعيه ديدار نوروزی، 24 اسفند 1384

179

احزاب و استفاده از فنون سياسی، نھضت آزادی ايران در بوته آزمون، 24 اسفند 1384

180

کارت تبريک نوروز ١٣٨٥ نھضت آزادی ايران

191