فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 24، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1372

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

بیانیه تحلیلی پیرامون خطرات داخلی و خارجی، اردیبهشت 1372

3

تحلیل شرایط ششمین دوره انتخابات ریاست جمھوری، 29 اردیبهشت 1372

10

نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد درمورد موشک‌باران بغداد توسط آمریکا، 7 تیر 1372

15

بیانیه تحلیلی درسی از ششمین دوره انتخابات ریاست جمھوری، تیر 1372

17

مصاحبه آقای بوختا (دانشجوی دوره دکترای دانشگاه کلن آلمان) با آقای دکتر ابراهیم یزدی:  انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن در ایجاد وحدت اسلامی، 14 مرداد 1372

24

نامه به وزیر اطلاعات و درخواست بررسی اقدامات ایذایی ماموران آن وزارتخانه، 22 شهریور 1372

31

نامه به رئیس جمھور و استیفای حقوق و آزادیھای ملت، 31 شهریور 1372

34

توضیحات آقای دکتر ابراهیم یزدی پیرامون برخی از مطالب کتاب «امیدھا و ناامیدی‌ھا» نوشته آقای دکتر کریم سنجابی، 1 مهر 1372

37

نقد و بررسی توافقنامه ساف ـ اسرائیل (سپتامبر ١٩٩٣)، آبان 1372

50

نامه به مدیریت روزنامه کیھان در مورد مقاله «نکته»، 9 آبان 1372

74

نامه به وزیر اطلاعات در مورد مراجعه نمایندگان آن وزارتخانه به آقای صدر حاج سیدجوادی، 14 آبان 1372

77

نامه به دادستانی انقلاب اسلامی ایران و درخواست عودت اموال و اسناد نھضت، 14 آبان 1372

79

یادداشتھایی درباره خاطرات دکتر سنجابی، 20 آبان 1372

81

نامه به روزنامه کیھان در مورد مقالات آن روزنامه، 27 دی 1372

91

نامه به رئیس جمھور، نخست وزیر و رھبران احزاب افغانستان، 14 بهمن 1372

93

نامه به سفیر افغانستان، 14 بهمن 1372

96

نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد حمله مسلحانه به نمازگزاران شھر الخلیل، 11 اسفند 1372

97