فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 21، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1369

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

نامه به روزنامه کیھان ھوایی در مورد مطالب خلاف واقع آن در رابطه با نھضت، 9 فروردین 1369

4

نامه سرگشاده جمعی از آزادی‌خواھان ایران (٩٠ امضاء) به رئیس جمھور در مورد مسائل جاری مملکت، اردیبهشت 1369

7

بیانیه آغاز سی‌امین سال تاسیس نھضت آزادی ایران، 25 اردیبهشت 1369

13

نامه به شورای سردبیری روزنامه کیھان در مورد مقالات و اتھام‌ھای مندرج علیه نھضت، 1 خرداد 1369

15

اطلاعیه پیرامون جوسازی و جنجال بی‌سابقه علیه تقاضاکنندگان آزادی و اجرای قانون، 5 خرداد 1369

18

اطلاعیه مطبوعاتی پیرامون احضار آقای مھندس مهدی بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران به دادسرای عمومی تھران، 5 خرداد 1369

20

اطلاعیه پیرامون بازداشت برخی از امضاکنندگان نامه سرگشاده به رئیس‌جمھور، 3 تیر 1369

21

اطلاعیه به مناسبت فاجعه زلزله ٣١ خرداد، 4 تیر 1369

23

بیانیه در مورد ضرورت مذاکرات مستقیم برای صلح، 18 تیر 1369

24

نامه به رئیس قوه قضائیه در مورد سخنان ایشان در نماز جمعه (نظام عبرت)، 28 تیر 1369

26

تلگرام مھندس بازرگان به رئیس قوه قضائیه در مورد فشار و آزار به دستگیرشدگان نامه ٩٠ امضائی، 4 مرداد 1369

31

اعتراض به دخالت نمایندگان آمریکا در امور ایران، 6 مرداد 1369

33

تلگرام به سازمان صدا و سیما در مورد پخش مصاحبه آقای بھبھانی، 24 مرداد 1369

35

تحلیل پخش مصاحبه آقای بھبھانی از سیمای جمھوری اسلامی «ھیأت حاکمه در نمایش ضعف»، 31 مرداد 1369

36

بیانیه در مورد تسلیم عراق به شرایط صلح، تجاوز و توطئه‌های تازه و حمله به کویت، 1 شهریور 1369

46

اطلاعیه به مناسبت رحلت آیت‌الله مرعشی، 8 شهریور 1369

51

نامه به وزیر اطلاعات در مورد مصاحبه تلویزیونی ایشان، 22 شهریور 1369

52

اطلاعیه درباره دیدار ھیئت اعزامی کمیسیون حقوق بشر با نھضت آزادی ایران، 30 مهر 1369

64

نامه به رئیس جمھور و پیشنھاد اقامه دعوی ایران در دادگاھھای بین‌المللی علیه فروشندگان سلاحھای شیمیایی به عراق، 30 مهر 1369

66

نامه به رئیس جمھور در مورد اظھارات نادرست و اتھامات ناروای ایشان به دستگیرشدگان در مصاحبه با روزنامه لوموند، 1 آبان 1369

69

نامه به مدیرعامل سازمان صدا و سیما در پاسخ به نامه آن سازمان، 12 آبان 1369

70

نامه به رئیس قوه قضائیه در مورد سخنان ایشان در خطبه نماز جمعه ٤ آبانماه، 20 آبان 1369

74

نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد موضع‌گیری‌ھای دوگانه آن سازمان، 3 آذر 1369

79

نامه به رئیس دیوان عالی کشور در مورد تعیین وضعیت زندانیان نھضت آزادی، 2 دی 1369

81

نامه دبیر کل نھضت به نخست‌وزیر ھندوستان در مورد حمله به مسجد بابری، 22 دی 1369

84

نامه به شورای سردبیری روزنامه کیھان در مورد پخش اخبار تحریک‌آمیز و حاوی توھین و تھمت، 24 دی 1369

86

نامه به رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین در مورد شھادت دو تن از رھبران ساف، 27 دی 1369

88

بیانیه نھضت در مورد حمله عراق به کویت، 4 بهمن 1369

89

نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد و درخواست ایجاد وضعیت برای تحقق صلح در خاورمیانه، 30 بهمن 1369

92

نامه به رئیس قوه قضائیه در مورد تعیین وضعیت ١٣ تن از زندانیان، 18 اسفند 1369

94