فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 20، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1368

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

بیانیه قانون اساسی چگونه باید تغییر کند، 12 خرداد 1368

3

اطلاعیه به مناسبت رحلت رھبر انقلاب، 15 خرداد 1368

12

اطلاعیه پیرامون انتخابات ریاست جمھوری، 6 تیر 1368

14

بیانیه ھمه پرسی اصلاح قانون اساسی، 25 تیر 1368

17

بیانیه نظام جمھوری اسلامی و رھبری آن، 30 تیر 1368

22

تحلیل انتخابات ریاست جمھوری و ھمه پرسی قانون اساسی، مرداد 1368

29

نامه به آیت الله آذری قمی در مورد مقاله «انتخاب خبرگان و ولایت فقیه»، 30 مرداد 1368

38

نامه به رئیس جمھور در مورد تعطیل غیرقانونی دفتر نھضت، 16 مهر 1368

47

تلگرام به وزارت کشور در مورد برگزاری کنگره دھم نھضت، 22 مهر 1368

51

تلگرام به ریاست جمھوری و دیگر مسئولین در مورد رفتار غیرقانونی دادستانی انقلاب با آقای مھندس توسلی، 24 مهر 1368

52

اطلاعیه پیرامون مصاحبه اخیر آقای رئیس جمھور در ١/٨/1368، آبان 1368

54

تلگرام به وزیر کشور و دادستان عمومی تھران در مورد ضرب و شتم آقای ابوذری، آبان 1368

57

نامه به شورای سردبیری روزنامه کیھان در مورد نقل سخنان آقای محتشمی، 4 آذر 1368

58

نامه به روزنامه کیھان در مورد مقاله «ورشکستگی لیبرالیسم در ایران»، 10 آذر 1368

61

اطلاعیه پیرامون «توطئه جعل نامه علیه نھضت»، آذر 1368

59

قطعنامه دهمین کنگره و مواضع نهضت آزادی ایران (مھرماه 1368)، دی 1368

74

شکوائیه علیه آقای محتشمی به دادسرای عمومی تھران، 18 دی 1368

91

پاسخ به نشریه «پاسدار اسلام»، دی 1368

94

نامه سرگشاده به رئیس جمھوری پیرامون ضرورت اجرای جدی قانون احزاب، 20 دی 1368

100

اطلاعیه دیدار و گفتگوی نماینده کمیسیون حقوق بشر با مسئولان نھضت آزادی ایران، 9 بهمن 1368

105

نامه به وزیر کشور در مورد تھدید و ایجاد مزاحمت برای آقای مھندس توسلی، 30 بهمن 1368

106

بررسی و نقد سخنان دادستان کل کشور «مرز انتقاد از حاکمیت تا کجا است؟»، بهمن 1368

107

بررسی و تحلیلی از تحولات آذربایجان شوروی، اسفند 1368

115

بیانیه پیرامون آتش‌بس و مرزھای بین‌المللی

125