فهرست مطالب 19 بهمن تئوریک شماره 7، تیر 1355، گروه احمدزاده – پویان – مفتاحی پیشاهنگ جنبش مسلحانۀ ایران

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

توضیج

الف

تحلیلی از تکوین و تکامل گروه

1

            اول – پیش از تشکیل هسته

1

            دوم – تشکیل گروه و خصوصیات عمده آن

4

                  - خصوصیات گروه در دوره اول

5

                  - گسترش گروه در دوره اول

10

                  - خصوصیات گروه در دوره دوم، از اواخر سال 48 تا تشکیل چ. ف. خ.

11

                  - گسترش سازمانی گروه در دوره دوم

15

                  - تدارک مبارزه مسلحانه و عملیات گروه

16

                  - برخورد با پلیس و بازداشتها

20

                  - تماس با گروهها و جریانهای مخفی دیگر

22

                  - جمع‌بندی ویژگیهای عمده گروه

26

         - درباره مقاله "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"

29

         - درباره مقاله "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"

32

زندگی نامه 9 انقلابی شهید از گروه احمدزاده – پویان – مفتاحی

44

         - رفیق مسعود احمدزاده

45

         - رفیق امیرپروزیز پویان

51

         - رفیق عباس مفتاحی

55

         - رفیق حسن نوروزی

59

         - رفیق مهرنوش ابراهیمی

69

         - رفیق عباس جمشیدی رودباری

72

         - رفیق احمد زیبرم

77

         - رفیق بهروز دهقانی

85

         - رفیق علیرضا نابدل

95

                  - عکس رفقا: مجید احمدزاده، جواد سلاحی، صمد بهرنگی، اسدالله مفتاحی، حمید توکلی، شاهرخ هدایتی، غلامرضا گلوی، حاجیان سه پله، محمد سوالونی، سعید آریان و بهمن آژنگ

98