فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 290، خرداد 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اولتیماتوم به مجلس

1

تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان

1

در حاشیه یک خبر

1

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در امر انقلاب یاری رسانید!

2

اخباری از ایران

         - اعتراض کارگران صنعت نفت

3

اطلاعیه

         موج جدید سرکوب و ارعاب

5

اخبار کارگری جهان

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 14

         دوران انترناسیونال اول

7

یادداشتهای سیاسی

         - تعرض افسار گسیخته «انصار حزب الله»

         - تصویب لایحه «تعزیرات اسلامی»، تشدید سرکوب و خفقان

9

         - نهضت آزادی نگران از جاری شدن سیل!

10

از میان نشریات:

         - اتحادیه‌های کارگری در آفریقای جنوبی و رسالتهای ناتمام حزب توده

         - سرمایه دار برنده، کارگر هم «برنده»!

11

         - «نامه مردم» از فرط اپورتونیسم پرت و پلا میگوید

12

اخباری از ایران

         - 241 مورد دزدی در یک بانک

         - انصار حزب‌الله

13

یادداشتهای سیاسی

         - «انقلاب فرهنگی» دوم در راه است!

16

پاسخ به سوالات

16