فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 289، اردیبهشت 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

انتخابات مجلس ارتجاع و چشم انداز بحران حکومتی

1

موج گرانی و هنر رژیم در افزودن بر عمق و دامنه بحران

1

مراسم اول ماه مه در جهان

2

صعود سرسام آور اجاره ها و «افزایش» حق مسکن کارگران

5

از میان نشریات

         - تبلیغ سازش طبقاتی، به بهانه مبارزه با "سکتاریسم" و "افراط کاری"

         - «جبهه مبارزاتی مشترک» با «چپ های رفرمیست و لیبرالهای بورژوا»!!

7

         - شعار «خلع ید از روحانیت»

8

گزیده ای از نامه های رسیده

11

اخباری از ایران

         - لغو گردهمائی انتخاباتی «خانه کارگر»

         - انصار حزب الله

12

         - کمبود غذا و آب

13

رشد بیکاری در سوئد

13

اخباری از ایران

         - حوادث ناشی از کار

14

بعلت تراکم مطالب این شماره ، ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره آینده نشریه کار درج میشود.

14

اخبار کارگری جهان

15

پایان «انتخابات» آغاز دور جدیدی از کشمکش ها و تشدید اختلافات

16

اخباری از ایران

16