فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 288، فروردین 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

دیپلماسی دوگانه و تشدید اعمال فشار

1

افزایش دستمزد اسمی و کاهش دستمزد واقعی

1

اخباری از ایران

         - طرح شرکت نفت جهت بازخرید تعداد وسیعی از کارکنان

3

به یاد جنبش مردم زحمتکش اکبر آباد و جانباختگان این جنبش

4

اخبار کارگری جهان

4

اطلاعیه سازمان بمناسبت اول ماه مه

         اول ماه مه را به روز مبارزه علیه ستم و استثمار تبدیل کنیم

5

اخباری از ایران

         - مشت نمونه خروار

         - اخراج افغانی‌ها

         - بازخرید

         - توقیف دو روزه

         - حادثه ناشی از کار

         - تروریستهای رژیم 4 تن از نیروهای حزب دمکرات کردستان را ترور کردند

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 13

         دوران انترناسیونال اول

7

تازه‌ترین شماره نشریه "خلاف جریان" به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شد

8

یادداشتهای سیاسی

         - صف‌بندی های جدید در مجلس

                   - 3 لیست و 3 تاکتیک انتخاباتی

9

                   - چشم انداز موقعیت جناحها

                   - کدام جناح برنده شد و چرا؟

10

         - آزادیهای سیاسی و «چپ اسلامی»!

11

لیست کمکهای مالی

15

یادداشتهای سیاسی

         - صف بندی های جدید در مجلس

                   - برنامه جنهاحها برای کسب کرسیها

16

پاسخ به سوالات

16