فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 287، اسفند 1374

لینک به فایل

عنوان

صفحه

جاودان باد خاطره پرافتخار شهدای فدائی

1

پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

1

تضادهای جناح‌های هیئت حاکمه و موضع خانۀ کارگر

1

حکومت ننگ و «ننگ فقر»

1

در یکصد و سیزدهمین سالگرد درگذشت مارکس، مارکس و اندیشه‌های سترگ وی زنده است و زنده خواهد ماند

3

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

5

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 12

7

اطلاعیه

9

اخبار و گزارشات کارگری جهان

12

تشدید سیاست سرکوب و اختناق و تعطیل روزنامه سلام

14

تظاهرات پناهجویان ایرانی در آنکارا

14

جاودان باد خاطره کمون نخستین حکومت کارگری جهان

14

اخباری از ایران

         - اعتراض به دریافت فرانشیز

         - سوانح ناشی از کار

         - سانسور بی‌سروصدا

         - آب آشامیدنی و عقب ماندگی ذهنی

         - افزایش کرایۀ حمل و نقل

         - افزایش قیمت‌ها

15

         - بیکاری و عدم تضمین شغلی

         - مشکلات کارگران شرکت وزنه

         - اعتراض کارکنان شرکت مترو به عدم پرداخت حقوق و مزایا

16

هیجدهمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی کارگران و زحمتکشان آغاز میکنیم

16

پیام به سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه‌له)

16