فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 285، دی 1374

لینک به فایل

عنوان

صفحه

«انتخابات»، نزاع در بالا، منظره در پائین

1

رژیم در بن‌بست بی‌برگشت

1

ابعاد تکاندهنده حوادث ناشی از کار

1

چشم‌انداز اوضاع اقتصادی

1

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در یاری رسانید!

4

اندرزهای برادرانۀ «نهضت آزادی»

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 10

7

شعر: ما را خطائی هست

12

یادداشتهای سیاسی

         - خدایان دو چهرۀ جنگ و صلح

         - نتایج اعتصاب در فرانسه

13

اعضاء، فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان توده‌های مردم تبلیغ و ترویج کنید و در توزیع هرچه گسترده‌تر آن بکوشید.

14

اخباری از ایران

         - تسهیل استثمار کارگران توسط وزارت کار

         - رکود تولید و روند اخراجها

15

         - اخراج دسته جمعی کارگران شهرداری تهران

         - اعمال فشار وزارت نفت بر کارگران پمپ بنزین

16

یادداشتهای سیاسی

         - انتخابات در لهستان و روسیه

16