فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 280، مرداد 1374

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

دماسنج رشد بحران سیاسی

1

فساد فراگیر دستگاه دولتی

1

ابعاد تکاندهنده بیکاری

4

از میان نشریات

         - کدام استراتژی؟ رفرم یا انقلاب؟

5

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 5

         شکل گیری جنبش سیاسی مستقل طبقه کارگر

7

نامه یکی از فعالین سابق سازمان مجاهدین

11

اخبار و گزارشات کارگری جهان

12

اطلاعیه

         اعتصاب و تحصن کارگران بنز خاور

13

یادداشتهای سیاسی

         - در حاشیه مصاحبه وزیر کشور حکومت اسلامی

         - وضعیت موجود «مطلوب» چه کسانی است؟

14

         - «شعله های یک کبریت در انبار باروت»

15

         - قانون «انتخابات» قاعده جناح فائقه بورژوازی

16

10 شهریور سالروز کشتار زندانیان سیاسی

16