فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 279، تیر 1374

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مانور نیروهای ضد شورش

1

سران حکومت حقایق را دگرگونه جلوه میدهند

1

نقش زن در صنعت و توسعه بروایت جمهوری اسلامی

4

از میان نشریات

         - راه کارگر: ناپیگیر در تمام عرصه ها

                  آلترناتیو راه کارگر آلترناتیو بورژوازیست

5

                  نسخه راه کارگر برای «شکل گیری» سوسیالیسم

6

                  اقلیت چه میگوید؟

8

برنامه عمل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورائی

9

اعلامیه های مشترک

         - علیه سنگسار برخیزید!

         - دولت تروریست جمهوری اسلامی باید محکوم شود!

13

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری

         - اشکال مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در دوران انقلاب صنعتی (ادامه بخش 3)

14

         - پیدایش اتحادیه های کارگری (بخش 4)

15

اعضاء، فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان توده‌های مردم تبلیغ و ترویج کنید و در توزیع هرچه گسترده‌تر آن بکوشید.

17

اخبار و گزارشات کارگری

18

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید!

18

یادداشتهای سیاسی

         - اعتراض سینماگران به سانسور

19

         - کشمکش برسر فتوای قتل سلمان رشدی

         - جمهوری اسلامی و عراق

20

پاسخ به سؤالات

20