فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 278، خرداد 1374

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

چشم انداز تشدید از هم گسیختگی و فلاکت اقتصادی

1

چه کسانی کار مفید اجتماعی انجام میدهند؟

1

اخبار و گزارشات کارگری

3

بعلت تراکم مطالب این شماره ، ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره آینده نشریه کار درج میشود.

3

مصاحبه با فرنسی مالوی عضو کمیته رهبری شین فین

4

کمکهای مالی

6

از میان نشریات

         - کمونیسم در حرف، رفرمیسم در عمل

7

اطلاعیه مشترک

12

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در امر انقلاب یاری رسانید!

14

انتخابات فرانسه و فرمانروائی مطلق جناح راست

15

یادداشتهای سیاسی

         - دعوای آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر چیست؟

         - "کاغذهای باطله" و جشنواره مطبوعات

16