فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 276، فروردین 1374

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا وخیم تر می شود

1

سوانح ناشی از کار بیداد می کند

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت اول ماه مه

         فرخنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران !

3

فلاکت اقتصادی و استثمار و غارت امپریالیستی

4

اخبار و گزارشات

6

از میان نشریات

         - حزب کمونیست کارگری شماره دو!

7

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 2

9

اطلاعیه

11

اطلاعیه

11

یادداشتهای سیاسی

         - سرکوب زحمتکشان کرد توسط ارتش ترکیه

         - اوضاع سیاسی افغانستان پیچیده تر می شود

16

پاسخ به سؤالات

16