فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 210، اردیبهشت 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

وضعیت کنونی و وظایف ما

1

تحولات سیاسی منطقه و پیامدهای آن

1

مجاهدین خلق ابزاری در خدمت دیپلماسی امپریالیسم آمریکا

1

طبقه کارکر ایران در اول ماه مه

1

آزادی و دمکراسی در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی است

9

هراس سخنگویان سرمایه از رشد مبارزه کارگران

10

سرود همبستگی

10

ما چه میخواهیم و برای چه مبارزه میکنیم

11

سرکوب دانشگاه، هراس ارتجاع

16

یادداشتهای سیاسی

- رفسنجانی به امپریالیسم آمریکا رهنمود میدهد

16

گرامی باد خاطره شهدای اردیبهشت ماه سازمان

16