فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 209، بهمن 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مروری بر مهمترین درسهای انقلاب

1

شکست نظامی اخیر یک شکست سیاسی بزرگ

1

سیمای شهرها در زیر بمبارانهای هوائی

1

تکاپو برای تقویت ثقل رفرمیسم جدید

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت سالروز قیام و سیاهکل

3

اطلاعیه هیئت تحریریه صدای فدائی بمناسبت اولین سالگرد حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

5

اسامی سازمانهای انقلابی و مترقی که بمناسبت سالروز رستاخیز سیاهکل پیام فرستاده‌اند

9

پیام جنبش چپ انقلابی شیلی (میر)

9

پیام اتحادیه کمونیستهای آلمان

9

پیام دفتر سیاسی اتحاد سوسیالیستهای سازمانده

10

پیام کمیته مرکزی حزب انقلابی تمام خلقهای آفریقا

10

پیام سازمان راه انقلابی

10

شعر: بیاد رفیق جهان

16

گرامی باد یاد رفیق حمید مؤمنی

21

بیاد رهبران خلق ترکمن، رفقا توماج، مختوم، واحدی، جرجانی

21

یاد رفیق قاسم سیادتی گرامی باد

21

رستاخیز سیاهکل

22

گرامی باد یاد رفقای فدائی: اسکندر، حسن، کاوه که در دفاع از مرکز فرستنده رایوئی صدای فدائی قهرمانانه جان باختند!

22

جاودان باد یاد تمامی جانباختگان فدائی در بهمن ماه

22