فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 205، مهر 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

تحولات سیاسی اخیر در کردستان و پی‌آمدهای آن

1

در پشت جنجال‌های تبلیغاتی علیه "اقلیت" کدام انگیزه‌ها و اهداف طبقاتی عمل میکند؟

1

تجارب یک انقلاب ناتمام

1

متحدین پرولتاریای ایران در عرصه بین‌المللی

1

تشنج‌آفرینی بین‌المللی جهت تشدید میلیتاریسم

1

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

1

یاداشتهای سیاسی

2- افزایش حضور امپریالیسم در منطقه خلیج فارس

15

گرامی باد خاطره فدائی کبیر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)

18

یاداشتهای سیاسی

1- انتظارات جمهوری اسلامی از قدرتهای امپریالیستی

18

گرامی باد خاطره شهدای مهرماه سازمان

18