فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 200، فروردین 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اخراج گروهی سلاح سرمایه‌داران در یورش به طبقه کارگر ایران

1

امپریالیسم آمریکا و حمله نظامی به لیبی

1

جنگ و تلاشهای جدید رژیم

1

مجاهدین خلق در منجلاب بی‌پرنسیپی سیاسی

1

ارزیابی از وضعیت کنونی

گروهبندیهای سیاسی: خرده‌بورژوازی

1

"اشتباهات تاکتیکی" و جبهه متحد خلق

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران سراسر جهان

3

مجادله اصلی بر سر چیست؟

6

حزب توده و جبهه متحد خلق

11

چشم‌انداز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و هراس بورژوازی از رشد کمونیسم

12

گرامی باد خاطره فدائی کبیر رفیق بیژن جزنی و همرزمانش

20