فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 195، آبان 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

ارزیابی از وضعیت کنونی (گروهبندیهای سیاسی)

1

ترازنامه ورشکستگی رژیم جمهوری اسلامی

1

کمیته کارخانه و مقابله دو خط مشی در جنبش کارگری (2)

1

سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را به پرولتاریای سراسر جهان تبریک میگوئیم

3

مجاهدین خلق پیوند خود را با ارتجاع منطقه مستحکمتر می‌کنند

4

رهنمود به هواداران

7

گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق منصور اسکندری

22

جاودانه باد خاطره شهدای آبانماه سازمان

22