فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 193، شهریور 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

ارزیابی از وضعیت کنونی (بحران انقلابی)

1

موازنۀ کنونی جنگ و بن‌بست جنگ فرسایشی

1

باز هم درباره مسأله جنگ و صلح، و جنگ و انقلاب

1

زنده باد استقلال طبقاتی کارگران

1

دمکراسی بورژوائی و دمکراسی انقلابی

1

توضیح در مورد ضمیمه خبری

2

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران درباره شوراهای اسلامی کار رژیم جمهوری اسلامی

3

صمد همیشه جاودانه است

14

17 شهریور نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران

14