فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، ضمیمه خبری، شماره 190، 30 اردیبهشت 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اول ماه مه چگونه برگزار شد

1

اعتراضات توده‌ای علیه جنگ

1

جنبش توده‌ای

- تهران

- بندر عباس

- تلاش برای آزادی دستگیرشدگان کوی 13 آبادن ادامه دارد.

1

هواداران سازمان در خارج از کشور همگام با نیروهای مترقی در تظاهرات بر ضد رئیس جمهور آمریکای جنایتکار شرکت کردند.

1

گرامی باد خاطره رفقای ضهید اردیبشت ماه

4

دهمین سالگرد فتح سایگون بر کارگران و زحمتکشان ویتنام و سراسر جهان مبارک باد

4

تخلیه آپارتمانهای مصادره‌ای، خدمت به سرمایه‌داران تا حد ممکن

4

عملیات سقز

4