فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 189، 27 فروردین 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مرگ بر جنگ، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در سال 63

1

انقلاب یا رفرم - 2

1

ضرورت آمادگی کارگران برای رویاروئی مستقیم با رژیم جمهوری اسلامی در روز اول ماه مه 11 اردیبهشت

3

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران خطاب به کارگران سراسر ایران

3

بیانیه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در هشدار به "راه کارگر"

8

نامه یک رفیق به نشریه کار: "من این گل را میشناسم من این گل را....."

11

جدائی حزب دمکرات کردستان ایران از "شورای ملی مقاومت"

13

تصحیح و پوزش

13

یادداشتهای سیاسی

کودتای امپریالیستی در سودان

18

پیرامون درگیری‌های حزب دمکرات و کومله

18

پیام همبستگی سازمان میر شیلی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت پانزدهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

18