فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 187، 7 بهمن 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

درماندگی رژیم جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیریهای اوپک

1

ساختار اقتصادی – اجتماعی – سیاسی عشایر

1

ششمین سالگرد قیام بهمن و پانزدهمین سالروز حماسه سیاهکل گرامی باد

3

اکونومیسم "راه کارگر"

7

شعر: میتراود مهتاب

9

شعر: ستاره ممکن

9

کمکهای مالی دریافت شده

15

یاد لنین برای همیشه در قلب و مغز زحمتکشان جهان زنده خواهد ماند.

20

به چه کسی باید اعتماد کرد؟

20

اختلافات مدیریت دولتی و بخش خصوصی

گزارشی از کارخانه بیسکویت گرجی

20

شعر: خورشید زنده است در سیاهکل....

20