فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 186، 29 آذر 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بودجه 64: افزایش تورم، رکود و بیکاری

1

عرفات سازمان آزادیبخش فلسطین را به کجا میبرد؟ و چپ انقلابی چه راهی در پیش دارد؟

1

ساخت اقتصادی روستاهای ایران و قشربندی دهقانان (4)

1

پخش نشریات سازمان در خدمت جنبش انقلابی

1

پیام کمیتۀ مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت آغاز برنامۀ رادیو صدای فدائی

3

کردستان انقلابی، پرشورترین کانون مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی

11

خلقهای سراسر ایران

15

پیام هیئت تحریریه صدای فدائی: آغاز فعالیت صدای فدائی و طولانی شدن دوره آزمایشی

18

یادداشتهای سیاسی

- اجرای قوانین قرون وسطائی با تکنولوژی پیشرفته

18