فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، دومین ضمیمۀ خبری، شماره 185، 18 آذر 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

جنبش کارگری

- تولیددارو

1

اعتصاب قهرمانانه و یکپارچۀ کارگران ذوب آهن وارد سومین هفتۀ خود شد.

1

"مسئله حجاب" وسیله‌ای برای انحراف مبارزات کارگران! بیسکویت گرجی

1

اتحاد ضامن پیروزی است!

1

حرفهای مردم...

2

پارس متال

2

رئیس انجمن اسلامی دزد درآمد!

2

16 آذر روز دانشجو گرامی باد!

4

پارس متال: یک اعتصاب چند ساعته هم میتواند موفقیت‌آمیز باشد.

4

گزارشهای روستائی

انزلی – روستای خمیران

4

سیاهی بر چهرۀ جلاد مغول ماندگار است

4