فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 185، 27 آبان 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پان اسلامیسم، سلاح امپریالیسم

1

وخامت اوضاع اقتصادی و تشدید فلاکت عمومی

1

نقش مذهب در سازش طبقاتی

1

ساخت اقتصادی روستاهای ایران و قشربندی دهقانان (3)

1

پیرامون شعار: 40 ساعت کار، دو روز تعطیل پیاپی در هفته....

7

کمکهای مالی دریافت شده

13

یادداشتهای سیاسی

- هر دم از این باغ بری میرسد...

14

احیای پیمان عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی.)

14