فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 182، 30 تیر 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

استثمار شدت می‌یابد

نکاتی پیرامون پاداش افزایش تولید

1

ساخت اقتصادی روستاهای ایران و قشربندی دهقانان

1

چاره کارگران وحدت و تشکیلات است

اول ماه مه چگونه گذشت؟

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران، اعضاء و هواداران سازمان

3

گرامی باد خاطره شهدای 8 تیر

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق سعید سلطانپور

18

کردستان پاینده باد عزمت پیروز باد رزمت

18