فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 181، 30 خرداد 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیامی از اعماق!

1

وارثین مجلس اول

1

سیری بر مسئله ارضی

1

انقلابی و دمکرات چه کسی است و مترقی یعنی چه؟

1

کار و کارگران و زحمتکشان و هواداران

5

خطاب به گزارشگران

26

گرامی باد خاطرۀ فدائی کبیر امیرپرویز پویان عضو کادر مرکزی سازمان و همرزمانش رفقا اسکندر صادقی‌نژاد و پیرونذیری که طی یک درگیری مسلحانه در سوم خرداد ماه 1350 به شهادت رسیدند

12

یادداشتهای سیاسی

- تداوم جنگ، تداوم غارت و چپاول

- آئیننامه "انظباطی" دانشگاهها سرکوب "قانونی" دانشجویان

26