فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، ضمیمه خبری، شماره 177، 29 بهمن 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اخبار جنگ ارتجاعی

1

جنبش توده‌ای

1

جنبش کارگری

شرکت دخانیات

1

اخبار زندانها

1

پارس متال

2

دخانیات

2

تولیدارو

2

کارخانجات مینو

3

ایران ناسیونال

3

صنایع دفاع

3

درگیری وزارت کشور و شهرداری

5

گوشه‌ای از جنایات مزدوران رژیم

5

جدول تعداد شرکت‌کنندگان در مسیرهای تعیین شده از سوی رژیم ترکیب آنها، نوع شعارها در مراسم فرمایشی رژیم در 22 بهمن – تهران

6