فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی، بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 5، مرداد 1375

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

استراتژی و تاکتیک و استراتژی و تاکتیک کمونیستهای ایران

1

مسایل قابل تعمق (2)

1

ترکیب طبقۀ کارگر در مرحلۀ کنونی رشد سرمایه‌داری

1

سبک کار و مسایل اساسنامه‌ای، تبلیغ و ترویج

1

بررسی مسایل جنبش کمونیستی – قسمت پنجم

پایان دورۀ اول و شروع دورۀ دوم «بحران و حزب کمونیست ایران»

1

گرامی باد یاد شهدای راه آزادی و سوسیالیسم!

16

مقالاتی که برای بولتن ارسال می‌شوند باید دارای امضا و تاریخ باشند.

20

بزودی منتشر می‌شود: کیفرخواست کارگران علیه سران تروریست جمهوری اسلامی

20

منتشر شد: کار کمونیستی شماره 2 و 3

20