فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی، بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 4، شهریور 1375

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

دومین نشست «جمعی از نیروهای طیف اقلیت» برگزار شد!

1

شبکۀ اینترنت فدایی محل ارتباط، مبادله اخبار و اطلاعات، پی‌گیری مباحثات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنر و ادبیات بالنده و نیز محل تبادل نظر کلیۀ کمونیستها و انقلابیونی است که در راه آزادی و سوسیالیسم پیکار می‌کنند.

1

گزارش نشست جمعی از نیروهای طیف اقلیت فدایی

2

خطاب به رفقای شرکت کننده در نشست فعالین طیف اقلیت فدایی

3

اصول و برنامۀ عمل پیشنهادی، «تعدادی از کادرها و فعالین طیف اقلیت»

5

تصحیح و پوزش

8

رفقا! برای تداوم انتشار بولتن و انجام تعهداتمان به کمک‌های مالی شما نیازمندیم

8

مسایل قابل تعمق

9

نامه‌ها و تماسها

10

پیرامون سه شعار تأکید بر مارکسیسم، انتقاد از گذشته و اتکاء به جنبش کارگری (قسمت دوم)

11

مقالاتی که برای بولتن ارسال می‌شوند باید دارای امضا و تاریخ باشند.

13

سازش طبقاتی یا انقلاب سوسیالیستی

14

کجا ایستاده‌ایم؟

21

قطعنامه پیشنهادی دربارۀ اوضاع اقتصادی ایران و خواسته‌های ما

27

بررسی مسایل جنبش کمونیستی (قسمت چهارم)

28

با پوزش از رفیق عمواوغلی

35

«به پیش» در شبکۀ اینترنت

36