فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی، بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 3، خرداد 1375

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

کانال ارتباطی جدید برای تماس با کمیتۀ هماهنگی!

1

بررسی مسایل جنبش کمونیستی (قسمت سوم)

2

اطلاعیه کمیتۀ هماهنگی!

8

سازماندهی برای اشاعۀ ایدئولوژی سوسیالیستی

9

پیرامون سبک کار و مسایل اساسنامه‌ای (قسمت سوم)

14

پیرامون سه شعار، تأکید بر مارکسیسم، انتقاد از گذشته و اتکاء به جنبش کارگری

16

پیرامون مضمون وظایف آتی

18

اطلاعیه!

21

ضرورت وجودی مرکز آژانس خبری بین‌المللی، "آپوستروف"

22

دربارۀ قطعنامه پیشنهادی

23

قطعنامه پیرامون مبانی و پروسۀ همگرایی نیروهای جنبش

24

قطعنامه پیرامون سازماندهی مبارزات ایدئولوژیک

25

قطعنامه پیرامون مسألۀ تبلیغات و فعالیت مخفی در داخل

25

قطعنامه پیرامون همگرایی با سایر نیروهای جنبش کمونیستی

25

قطعنامه پیرامون اتحاد چپ

26

قطعنامه پیرامون تدارک برای انجام وظایف انترناسیونالیستی

26

طرح پیشنهادی برای نشست آتی

27

رفقا! برای تداوم انتشار بولتن و انجام تعهداتمان به کمک‌های مالی شما نیازمندیم

29

اطلاعیه!

29

خلاصۀ نشست بخشی از نیروهایی که برای نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی میکوشند

30

گزارشی از آکسیون اعتراضی علیه فعالیتهای سفارت رژیم جمهوری اسلامی در استکهلم

31

هدف از انتشار بولتن

32

توضیح

32