فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی، بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 1، مهر 1374

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

هدف از انتشار بولتن

1

توضیح

1

به سوی آینده!

2

کدام نیروی اجتماعی را می‌خواهیم سازماندهی کنیم؟

6

پیرامون سبک کار و مسایل اساسنامه‌ای

9

ما، «اتحاد چپ کارگری ایران»، محافل و گروههای باقیماندۀ "اقلیت" و منفردین کمونیست

10

سازماندهی برای اشاعۀ ایدئولوژی سوسیالیستی

15

بررسی مسایل جنبش کمونیستی

22

برگزیدۀ مبانی سیاسی – برنامه‌ای «شورای کار»

28