فهرست مطالب بولتن مباحثات، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 1، ترازنامه و چشم‌انداز

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

فصل اول – انتقاد تجربی

1

2- منازعات درونی روشنفکران خرده‌بورژوا مستقل از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریاست

3

فصل دوم – برنامه

9

فصل سوم – پرولتاریا و رهبری‌هایش

16