فهرست مطالب 19 بهمن دانشجویی شماره 8، مرداد 1356

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اطلاعیه

1

بیادبود شهادت رفیق حمید اشرف کمونیست کبیر انقلابی

1

مواضع استراتژیک جنبش دانشجوئی در مرحله کنونی

1

جنبش انقلابی مسلحانه تنها راه سرنگونی رژیم دیکتاتوری فاشیستی شاه خائن

6

اعلامیه‌ای از ایران

درود بر کارگران مبارز ایران

6