فهرست مطالب کار (اقلیت) فوق‌العاده خبری شماره 2، اول تیر 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

کشتار وحشیانۀ خلق بدست پاسداران 17 شهریور دیگری آفرید

1

کشتار وحشیانه کارگران شهرک البرز بدست پاسداران سرمایه

1

سعید سلطانپور و 22 رزمنده خلق بدست جلادان رژیم جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند

1

هموطنان مبارز!

1

مواضع سازمانها، گروههای سیاسی و شخصیتها

 

هشدار مجاهدین خلق ایران در رابطه با تهدید جان زندانیان انقلابی

2

"راه کارگر": تحریم روزنامه‌ها

2

با اتحاد خود موج جدید سرکوب و اختناق حزب جمهوری را درهم شکنیم!

2

اطلاعیه کانونهای دمکراتیک در رابطه با تحریم مطبوعات دولتی

2

کدام قانون؟

2

اطلاعیه کانون ابلاغ اندیشه‌های شریعتی

2

نامه سرگشاده شیخ علی تهرانی به خمینی

2

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در رابطه با کشتار زندانیان انقلابی

3

گزارشهائی از شهرستانها

شیراز، گیلان، لنگرود، اصفهان

3

گزارشی از شنبه خونین

4