چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
22 بهمن 1364 به مناسبت رستاخیز سیاهکل و قیام شکوهمند خلق
بیانیه های چریکهای فدائی خلق تا 19 بهمن 1358
20 مرداد 1362 پیام اشرف دهقانی به خلقهای قهرمان ایران
15 دی 1358 تحلیلی از ماهیت قدرت دولتی پس از قیام بهمن
فروردین 1383 حماسه مقاومت، اشرف دهقانی
مرداد 1358 درباره تئوری مبارزه مسلحانه
اردیبهشت 1357 زندگینامه و دفاعیات رفیق تره گل و گزارش چریکهای فدائی خلق از مبارزات دانشجویان تبریز
05 دی 1358 سازش طبقاتی زیر پوشش مبارزه ضدامپریالیستی
اردیبهشت 1361 سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358 - فایل صوتی
19 بهمن 1358 سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358، متن
مهر 1358 سخنی با رفقا، درباره برخی از مسائل جنبش کمونیستی ایران
اردیبهشت 1359 سود ویژه
25 آذر 1358 سه رساله: گوشه‌هائی از: "مبارزۀ ایدئولوژیک"
مرداد 1361 شرایط کنونی و وظایف ما
19 بهمن 1361 شمایی از پروسه تکوین نظرات چریکهای فدایی خلق ایران
آبان 1361 فلسطین، در جنگی که ماسک‌ها کنار زده شد
شهریور 1359 مبارزه با سلطه امپریالیسم یا "انحصارطلبی"
مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 1
آبان 1361 مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 2
مختصری از تاریخچه چریکهای فدایی خلق ایران موسوم به اشرف دهقانی
08 خرداد 1358 مصاحبه با اشرف دهقانی، خرداد 1358
مصاحبه با چریکهای فدایی خلق
تابستان 1361 نقدی بر دیدگاه‌های کومه‌له
11 اردیبهشت 1359 نگاهی به مبارزات طبقۀ کارگر (23 بهمن 57 – 11 اردیبهشت 59)
ویژه سوم خرداد
خرداد 1364 ویژه سوم خرداد 64
فروردین 1384 بذرهای ماندگار، خاطراتی از مبارزات چریکهای فدائی خلق و نقد برخی ایده ها، اشرف دهقانی