کتاب‌های گوناگون
تیر 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، تیر 1358
مرداد 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، مرداد 1358
شهریور 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، شهریور 1358
1357 طبقۀ کارگر ایران (بررسی شرایط زندگی، اختناق و مبارزۀ آنان)، کمیته ضداختناق در ایران، ترجمه فرهاد نعمانی
طرحی در باره اصلاحات ارضی، ب-پارسا
طعم مرگ و مارمولک در زندان مخفی اهواز، یوسف عزیزی بنی‌طرف
بهار 1359 طلوع ستمکشان (داستان بلند)، غلامحسین طوسی
شهریور 1388 عروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران!، البرز دماوندی
07 آبان 1357 علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران، علی اکبر اکبری
علم اخلاق از دیدگاه مارکسیسم – لنینیسم، ا. شیشکین، ترجمه: مهیار
علیه فراموشی، بررسی تجربه‌ی کمیسیون‌های حقیقت و دادخواهی، منیره برادران
شهریور 1356 غارتگری و توطئه امپریالیسم امریکا و اعدام انقلابی مستشاران و جاسوسان امریکائی، فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان 1367 ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
04 آبان 1357 فرآیند تاریخی و روابط اجتماعی - تولیدی، محمدرضا زمانی
1355 فراماسونری در ایران «از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران»، محمود کتیرائی، چاپ دوم
1375 فرقۀ جمهوری انقلابی ایران (گروه نخستین دکتر ارانی) و فرقۀ انقلابی ایران، اسنادی چند: 1307 – 1305، خسرو شاکری
فرماسیون‌های اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری، کارل مارکس
زمستان 1358 فرمانروائی بریتانیا در هندوستان و...، کارل مارکس
1375 فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
فریاد یک معلم طغیانگر، نامه های زندان از فرزاد کمانگر، گردآوری جمال کمانگر و رضا کمانگر
30 بهمن 1357 فریادی از کردستان، ترجمۀ محمد مرتضائی
اسفند 1394 فمینیسم و روش‌شناسی، ساندرا هاردینگ، ترجمه: گروه ترجمه‌ی متون فمینیستی
1359 قاچاق، علیرضا شفیعی، مجموعه داستان برای کودکان و نوجوانان
قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی
مرداد 1386 قتل در میکونوس، تجزیه و تحلیل یک ترور سیاسی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
1357 قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
دی 1328 قرارداد 1907 روس و انگلیس راجع بایران، ع. وحید مازندرانی
1367 قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
1370 قیام افسران خراسان، احمد شفائی
1375 قیام نافرجام، شورش لهاک‌خان سالار جنگ، خراسان، تیرماه 1305، کاوه بیات
کاج، قصه‌ای از ارتش ضدخلقی شاه، مصطفی راحمی
بهمن 1358 کار در جامعۀ سوسیالیستی، لنین، ترجمۀ ع. افق
اردیبهشت 1394 کارگران پروژه‌ای، جمعی از کارگران پروژه‌ای جنوب
مرداد 1398 کبوترهایی که در زندان بال می‌زدند، مینو همبلی
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 1
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 2
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 3
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 4
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 5
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 6
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 7
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 8
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 9
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 10
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 11
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 12
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 13
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 14
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 15
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 16