کتاب‌های گوناگون
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد نهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد یازدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دوازدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد سیزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد چهاردهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد پانزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد شانزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هفدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هجدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد نوزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد بیستم
1372 پروندۀ پنجاه و سه نفر، حسین فرزانه
خرداد 1381 پری حاجبی در خاطرۀ دوستانش، ویدا حاجبی تبریزی
1358 پشت دیوار برف، مجموعۀ انشاء، گردآوری منصور یاقوتی
پلیس گشتاپوی آلمان یا چشم و گوش هیتلر
شهریور 1395 پنج روز بحرانی، خاطرات اردشیر زاهدی از کودتای 28 مرداد، به کوشش امیر قربانی
1353 پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح
1357 پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
17 مهر 1357 پیام ارنستو چه گورارا، ارنستو چه گورارا
بهار 1360 پیدایش حزب کمونیست ایران، ت. ا. ابراهیموف، ترجمه ر. رادنیا
1383 پیدایش فرقۀ دمکرات آذربایجان به روایت اسناد و خاطرات منتشر نشده، منیژه صدری – رحیم نیکبخت
بهار 1361 پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)، منصوره اتحادیه (نظام مافی)
1358 پیش از توفان و چند مقالۀ دیگر، و. ای. لنین، ترجمه دانشگر
1384 پیشینه‌های اقتصادی – اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی، خسرو شاکری
بهمن 1364 پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
پاییز 1378 ... تا دم آخر، گزیده‌ی گفت‌وگوها و مقاله‌ها، محمدجعفر پوینده، به کوشش سیما صاحبی (پوینده)
خرداد 1359 تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
1359 تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش اول
1359 تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش دوم
تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
اردیبهشت 1391 تاریخ جنبش چریکی ایران، گردآوری: جنبش انقلابی دفاع از حقوق شهروندی و دمکراسی
21 تیر 1385 تاریخ حزب کارگران کردستان PKK، جلد اول، جمیل بایک
مرداد 1392 تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، گفتگوی محمد فتاحی با یدالله خسروشاهی
مهر 1378 تاریخ عملیات سری C.I.A در 28 مرداد سال 1322 برای سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران، به قلم دکتر دونالد ن. ویلبر
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمدخلیل‌الله مقدم
1360 تاریخ مختصر اتحاد شوروی، س. آلکسه‌یف – و. کارتسوف – آ. تروئی‌تسکی، ترجمه د. س. ماکویی
1357 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد اول
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد دوم
شهریور 1329 تاریخ هفتادساله پلیس ایران، پاشا لواء مختاری
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم، دیمیتریوف – ایوانف، ترجمه: عبدالحمید دلخواه
1382 تاریخچه و تحلیل روزنامه‌های آذربایجان 1230 – 1380، دکتر موسی مجیدی
بهمن 1366 تاریخچۀ جنبشهای ملی در بلوچستان
اردیبهشت 1358 تاریخچۀ نهضت کارگری در ایران، شکراله مانی
1360 تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی، پیتر بل و هری کلیور (1982)، برگردان وحید تقوی
«تئوری» سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
دی 1396 تجربه فعالیت سیاسی در تشکل دانشجویان مبارز و نگاهی به جنبش دانشجویی دهه 1350، ویراست دوم، حمید آوشوریان
بهار 1358 تحلیلی از ملت و مسألۀ ملی در مبارزۀ خلق کرد، پرویز صالحی