کتاب‌های گوناگون
بهمن 1392 بضاعت حقیرانه، نقد «سنتز نوین» باب آواکیان، هرمز دامان
1358 بورژوازی دام می‌گسترد و چند مقالۀ دیگر، ژ. استالین، ترجمۀ: گ. دانشگر
بهمن 1367 بیان عملی اصول هفتگانۀ بیانیه 16 آذر، سند داخلی، جمهورخواهان ملی ایران
بیداری آسیا، مجموعه مقالات، ولادیمیر ایلیچ لنین
1368 بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
1382 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 1، از 19 دی ماه 56 تا 15 بهمن ماه 58
1383 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 2، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری
1384 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 3، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری
1384 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 4، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری
1384 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 5، از ریاست جمهوری رجایی تا ریاست جمهوری خامنه‌ای
1385 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 6، ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
1392 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 7، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
1387 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 8، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
1388 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 9، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
1388 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 10، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
اسفند 1358 بیکاران، حمید جوانمرد
1372 پاسخ به تاریخ، محمدرضا پهلوی، ترجمۀ دکتر حسین ابوترابیان، چاپ سوم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد اول
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دوم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد سوم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد چهارم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد پنجم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد ششم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هفتم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هشتم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد نهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد یازدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دوازدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد سیزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد چهاردهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد پانزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد شانزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هفدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هجدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد نوزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد بیستم
1372 پروندۀ پنجاه و سه نفر، حسین فرزانه
1358 پشت دیوار برف، مجموعۀ انشاء، گردآوری منصور یاقوتی
پلیس گشتاپوی آلمان یا چشم و گوش هیتلر
1353 پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح
1357 پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
17 مهر 1357 پیام ارنستو چه گورارا، ارنستو چه گورارا
بهار 1360 پیدایش حزب کمونیست ایران، ت. ا. ابراهیموف، ترجمه ر. رادنیا
1383 پیدایش فرقۀ دمکرات آذربایجان به روایت اسناد و خاطرات منتشر نشده، منیژه صدری – رحیم نیکبخت
بهار 1361 پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)، منصوره اتحادیه (نظام مافی)
1358 پیش از توفان و چند مقالۀ دیگر، و. ای. لنین، ترجمه دانشگر
1384 پیشینه‌های اقتصادی – اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی، خسرو شاکری
بهمن 1364 پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران