کتاب‌های گوناگون
بر زنان در ایران چه می گذرد؟، ثریا شهابی
برای گلسرخ‌های دانش، آثاری از خسرو گلسرخی
تیر 1349 بررسی چند مسأله اجتماعی، علی اکبر اکبری
1394 بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درقبال مسئله‌ی هسته‌ای، محمد حافظی
پاییز 1360 بررسی مختصر احزاب بورژوازی لیبرال در مقابله با جنبش کارگری و انقلابی ایران، رسول مهربان
25 دی 1361 بررسی مسائل انقلاب پرولتری، رزمندگان سوسیالیست
بررسی مشی چریکی در ایران، سیدمحمدصادق علوی، مرکز سناد انقلاب اسلامی
بهمن 1392 بضاعت حقیرانه، نقد «سنتز نوین» باب آواکیان، هرمز دامان
1358 بورژوازی دام می‌گسترد و چند مقالۀ دیگر، ژ. استالین، ترجمۀ: گ. دانشگر
دی 1363 به یاد شکرالله پاکنژاد، دفترهای آزادی وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران، دفتر اول
بهمن 1367 بیان عملی اصول هفتگانۀ بیانیه 16 آذر، سند داخلی، جمهورخواهان ملی ایران
بیداری آسیا، مجموعه مقالات، ولادیمیر ایلیچ لنین
1368 بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
1382 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 1، از 19 دی ماه 56 تا 15 بهمن ماه 58
1383 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 2، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری
1384 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 3، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری
1384 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 4، از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری
1384 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 5، از ریاست جمهوری رجایی تا ریاست جمهوری خامنه‌ای
1385 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 6، ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
1392 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 7، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
1387 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 8، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
1388 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 9، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
1388 بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی، جلد 10، ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی
اسفند 1358 بیکاران، حمید جوانمرد
1372 پاسخ به تاریخ، محمدرضا پهلوی، ترجمۀ دکتر حسین ابوترابیان، چاپ سوم
1387 پر کبوتر، خاطراتی از زندان اوین، ثریا زنگباری
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد اول
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دوم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد سوم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد چهارم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد پنجم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد ششم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هفتم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هشتم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد نهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد یازدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دوازدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد سیزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد چهاردهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد پانزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد شانزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هفدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هجدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد نوزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد بیستم
1372 پروندۀ پنجاه و سه نفر، حسین فرزانه
خرداد 1381 پری حاجبی در خاطرۀ دوستانش، ویدا حاجبی تبریزی
1358 پشت دیوار برف، مجموعۀ انشاء، گردآوری منصور یاقوتی
پلیس گشتاپوی آلمان یا چشم و گوش هیتلر