کتاب‌های گوناگون
25 تیر 1361 نقدی بر مقاله: "بحران جنبش کمونیستی و ضرورت ارائه مشی و برنامه پرولتری"، سازمان رزم انقلابی برای آزادی طبقه کارگر در ایران
15 اردیبهشت 1359 نقدی بر: خط مشی اپورتونیستی "اتحادیه کمونیستهای ایران"، رزمندگان طبقه کارگر(م-ل)
1387 نقش ارامنه در سوسیال دمکراسی ایران (1905 – 1911)، خسرو شاکری، آرشاویر چلنگریان، تیگران درویش و...
دی 1364 نقش انقلاب و اصلاحات در روند تکامل ملی کشورهای خاور، میزگردی از دانشمندان اتحاد جماهیر شوروی
1358 نقش قهر در تاریخ، فردریش انگلس
30 آذر 1357 نکاتی چند درباره بحران کنونی ایران، محمدرضا فشاهی
25 بهمن 1387 نگاهی از درون به جنبش چپ ایران گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی (توضیح درباره حذف کتاب)
خرداد 1359 نگاهی به آثار درویشیان، گلباخی
تابستان 1390 نگاهی کوتاه به ایران‌خودرو از آغاز تا امروز، ابراهیم امید
1383 نوشته‌های مخفیگاه و زندان، دکتر حسین فاطمی، ویراستار: هدایت متین دفتری
1377 نهضت ملی ایران و عدالت اجتماعی، خلیل ملکی، گزینش و ویرایش عبدالله برهان
1359 نهضت‌های پیشه‌وران ایران، م. ح. کویر
نیروی سوم پایگاه اجتماعی امپریالیسم
1342 نیش خندها و ریش خندها، صمد بهرنگی
1396 نیکسون، کیسینجر و شاه، روابط ایالات متحده و ایران در جنگ سرد، رهام الوندی، ترجمۀ غلامرضا علی‌بابایی، چاپ سوم
1378 نیمی از آسمان، درباره رهائی زنان در چین، کلودی بوروایل، مترجم: منیر امیری
دی 1388 نینا (مبارزات انقلابی کارگران و زحمتکشان باکو در سال‌های 1904 – 1901)، نویسنده: ثابت رحمان، مترجم: سیروس مددی، متن تایپی
تابستان 1377 ...و در اینجا دختران نمی‌میرند، شهرزاد
واپسین نامه‌ها، 1، و. ای. لنین
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
1361 وحدت بین‌المللی گردان‌های پیشاهنگ طبقۀ کارگر، بوریس لیبسون، ترجمۀ رضا رضایی ساروی
1393 وصیت‌نامه‌ی کامل لنین و «بر وصیت‌نامه‌ی لنین»، لئون تروتسکی، برگردان شورش رها (شادیار عمرانی)
وضع طبقه کارگر در انگلستان، فردریش انگلس
مرداد 1352 وظائف جوانان انقلابی، رویدادهای نو و مسائل کهنه، ولادیمیر ایلیچ لنین
وقت برای کشتن کم بود، یادمانده‌های زندان و فاجعه ملی
دی 1357 وقتیکه رویزیونیستها تاریخ می‌نویسند، نقدی بر تاریخ نوین ایران - کتاب جلد سفید
ولادیمیر ایلیچ لنین، ن. کروپسکایا، ترجمه‌ی م. سجودی
پاییز 1359 ویتنام 80، نگوین خاک‌وین، ترجمه ج. نوائی
خرداد 1399 ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین
1386 همه‌ی مردان شاه، کودتای آمریکایی 28 مرداد و ریشه‌های ترور در خاورمیانه، استیفن کینزر، ترجمه‌ی شهریار خوّاجیان، چاپ پنجم
1379 هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس، مهران پاینده – عباس خداقلی – حمید نوذری
زمستان 1359 هوچی مین، منتخب آثار، ترجمه ج. نوائی
مرداد 1360 هوشی مین پدر ارتش خلق ویتنام، جیاپ، از سلسه مقالات راه فلسطین، شماره 5
1358 یادداشتهای زندان، مجموعه 102 قطعه سروده هوشی مین در زندان، ترجمه مصلی نژاد
یادنامه
مهر 1394 یادنامه زنده‌یاد شاهرخ زمانی، نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
خرداد 1389 یادها، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش اول
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش دوم
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش سوم
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش چهارم
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش پنجم
تابستان 1376 یادهای زندان، خاطراتی از زندان های زنان جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، فریبا ثابت
بهار 1383 یادهای زندان، خاطراتی از زندان های زنان جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، فریبا ثابت
بهمن 1380 یاس و داس، بیست سال روشن‌فکری و امنیتی‌ها، فرج سرکوهی
اسفند 1354 یک پرسشنامۀ کارگری، کارل مارکس
اسفند 1391 یک گام به پس، مباحثات مربوط به تصمیم سندیکای واحد در مورد برکناری و طرد منصور اسانلو، انجمن پژوهش‌های کارگری
30 شهریور 1400 یکبار دیگر درباره اینکه چرا همه دیکتاتوری ها بد نیستند و چرا ما باید دیکتاتوری سوسیالیستی را بخواهیم و برای آن بجنگیم، باب آواکیان
1395 یه‌جنگل ستاره، خاطرات زندان، امیرحسین بهبودی